Centrum pěstounské péče Cesta

Kde nás najdete

Adresa

Lanškrounská 243/77, Moravská Třebová 57101

Na koho se můžete obrátit

Bc. Martina Jínková

vedoucí služby
Tel.: 733 742 083 E-mail: 88EDZ.545bAu5f56LTzD836gc8kmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Centrum pěstounské péče Cesta

Typ služby
Centrum pěstounské péče

Poskytovatel
Charita Moravská Třebová

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Další informace

 

CÍLE A ZPŮSOB ČINNOSTI

Toto pravidlo popisuje poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady služby.

 

 Rozsah platnosti

 

Pravidlo je závazné pro pracovníky Centra pěstounské péče Cesta (CPPC).

 Odpovědnost

 

Vedoucí služby zodpovídá za aktualizaci pravidla, je povinna seznámit pracovníky s obsahem a dbát na jeho dodržování.

Pracovníci jsou povinni se s tímto pravidlem seznámit, respektují ho a pracují podle jeho ustanovení. 

 

POSLÁNÍ

 Službu poskytujeme pěstounským rodinám z regionu Moravskotřebovska-Jevíčska, Boskovic, Mohelnice a Zábřehu, dle pověření vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje.

 

Posláním CPPC je doprovázet, vzdělávat, poskytovat informace a zprostředkovat kontakt na odborníky pěstounským rodinám, tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro poskytování náhradní rodinné péče. Dále pomoc a podpora při kontaktu s původní rodinou dítěte.

Snahou je, aby děti svěřené do pěstounské péče vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí.  A zároveň, aby se pěstounská péče stala více profesionální.

 

CÍLE

 Cílem služby je stabilní a fungující pěstounská rodina, která hájí oprávněný zájem dítěte, naplňuje potřeby dítěte a umožní mu příznivý vývoj a vstup do dospělosti.

 

 

 KAPACITA SLUŽBY

 

 Kapacita služby je 25 rodin, v případě vyššího zájmu o poskytování služby je možné kapacitu navýšit.

 

 

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 Službu poskytujeme každý všední den po telefonické domluvě od 8 do 17 hodin.

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

CPPC poskytuje služby pěstounským rodinám, dětem v pěstounské péči, zájemcům o poskytování pěstounské péče, osobám, které se fakticky starají o dítě a žádají o jeho svěření do pěstounské péče a žijí v regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko, Boskovice, Mohelnice a Zábřeh. Dohodu o výkonu pěstounské péče uzavíráme s osobami, které mají v péči dítě mladší 18 let a s osobami v evidenci.

 

 

ZÁSADY SLUŽBY

 Hájíme zájem dítěte – přistupujeme k situaci v rodině tak, aby na prvním místě byl oprávněný zájem dítěte.

 

Individuální přístup – vnímáme každého člena pěstounské rodiny jako jedinečnou osobnost, respektujeme jeho práva a schopnosti. Individuálně přistupujeme ke každé pěstounské rodině.

 Vnímání pěstounské rodiny jako celku - vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují. Zajímáme se o zázemí v pěstounské rodině, usilujeme o navázání důvěry tak, abychom lépe rozpoznali vztahy v pěstounské i biologické rodině a mohli poskytnout podporu v komunikaci mezi jednotlivými členy.

 

Vzájemná spolupráce – usilujeme o aktivní zapojení členů pěstounské i biologické rodiny a v případě potřeby důležitých odborníků, kteří se mohou podílet na řešení situace rodiny.

Mlčenlivost a diskrétnost – vychází z Etického kodexu Oblastní charity Moravská Třebová.  O citlivé a osobní údaje se zajímáme pouze v případě, je-li to nutné k poskytování služby.

Respekt a empatie – respektujeme všechny členy pěstounské rodiny a přistupujeme empaticky k situaci, v níž se pěstounská rodina nachází.

 

SEZNAM ČINNOSTÍ DLE ZÁKONA

 

 Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 48 Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami je naše činnost vymezena následovně:

 

(1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen pověření). Z  činností zákonem vymezených vykonáváme tři, tím je určen rozsah pověření organizace.

(2) Pověření organizace je v tomto rozsahu:

                1.            Uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče s osobami majícími v pěstounské péči dítě mladší 18 let a osobami v evidenci (§ 48 odst. 2 písm. d)

2.            Poskytovat osobám, se kterými máme uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči. Tuto péči realizuje pracovník Centra pěstounské péče Cesta osobně a dle potřeby také prostřednictvím externích odborníků (v rámci vzdělávacích aktivit, případových konferencí, terapií apod.). Sledovat výkon pěstounské péče.  (§ 48 odst. 2 písm. f)

3.            Vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat jejich jména obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 48 odst. 2 písm. h)

Spolupracujeme s dalšími subjekty, se kterými je rodina v kontaktu.

Poskytujeme základní sociální poradenství všem, kteří se na naši službu obrátí.