Denní stacionář Domeček

Kde nás najdete

Adresa

Svitavská 655/44, Moravská Třebová 57101

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Zuzana Kolářová

Tel.: 733 676 795 E-mail: gnMk4Z2c-enB5f56LTzD836gc8kmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Denní stacionář Domeček

Typ služby
Denní stacionáře

Poskytovatel
Charita Moravská Třebová

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Žaneta Liznová

Registrační číslo služby
1087615

Poslání a cíle

Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením při získávání, upevňování a udržování dovedností, které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

Svoz z místa bydliště uživatele do zařízení a zpět. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku DS Domeček.

Další informace

 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DENNÍHO STACIONÁŘE DOMEČEK 

Veřejný závazek DS Domeček popisuje poslání, cíle, okruh osob a zásady poskytované soc. služby.

 Rozsah platnosti

Veřejný závazek je závazný pro všechny zaměstnance denního stacionáře Domeček.

Odpovědnost

Sociální pracovník zodpovídá za aktualizaci veřejného závazku.

Vedoucí služby je povinen seznámit zaměstnance s jeho obsahem.

Všichni zaměstnanci denního stacionáře musí znát a respektovat veřejný závazek poskytované služby a pracovat v souladu s ním.

 

Poslání

 Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením při získávání, upevňování a udržování dovedností, které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení se do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

 

Okruh osob

 Denní stacionář Domeček je určen dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu ve věku od 18 do 60 let. Služba je poskytována klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy jim není schopna pomoci rodina nebo jiná blízká osoba nebo terénní služba.

  

Poskytujeme služby lidem s mentálním postižením v kombinaci:

§  S duševním onemocněním

§  S tělesným postižením

§  S vadami zraku

§  S vadami sluchu

§  Přijmeme i inkontinentní žadatele

 

 Cíle služby

Dosažení co největší míry samostatnosti u klienta v:

1.     klient, který je podporován v sebereailizaci a k rozvoji pracovních dovedností a návyků na základě svých individuálních potřeb

2.     klient, který samostatně zvládne základní činnosti při zajištění stravy

3.     klient, který samostatně zvládne péči o svou osobu

4.     klient, který má navázané sociální vazby

5.     klient, který dokáže vyjádřit svá přání a potřeby a umí komunikovat s okolím

6.     klient, který si dokáže vyřídit základní osobní záležitosti s minimální podporou další osoby

Našim cílem je klient, který nabyl takové schopnosti a dovednosti, které mu umožní žít plnohodnotný život podobající se co nejvíce životu jeho vrstevníků.

 

Zásady poskytované služby

Jsme křesťanská organizace, která se v rámci poskytování služby Denní stacionář Domeček řídí těmito zásadami:

 §  zachování lidské důstojnosti

§  podporované rozhodování

 

§  přiměřená podpora

 

§  přiměřená komunikace

 

§  individuální přístup

 

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 12 klientů.

 

Provozní doba

Službu poskytujeme v pracovní dny od 07.00 do 16.00 hodin.