Pastorace

Charita nabízí klientům a pracovníkům také pastorační činnost.

  • Klienti mohou využít rozhovorů, při kterých mohou vyslovit otázky týkající se jejich spirituálních potřeb. Tato témata řeší buď sociální pracovníci jednotlivých služeb nebo je možné zprostředkovat klientům a pracovníkům kontakt na kněz.

  • Pracovníci mají možnost využít duchovních obnov, společně slavíme církevní svátky jako jsou Velikonoce (společný program na Zelený čtvrtek), Vánoce nebo Dny Charity, které se váží k svátku patrona Charity sv. Vincence z Pauly.

  • Jednou ročně je organizována společná pouť, které se mohou zúčastnit klienti i pracovníci.

  • Dle dohody s místními bratry Františkány jsou v prostorech charitních služeb slouženy mše svaté, které se mohou účastnit klienti i pracovníci.

  • Pokud klient či pracovník projeví zájem o zprostředkování církevních svátostí, jako např. křest, biřmování, pomazání nemocných, sňatek, může se obrátit na kteréhokoliv sociálního pracovníka či vedoucího služby, který zprostředkuje kontakt s knězem.