Způsob poskytování služby

Základní sociální poradenství

  • poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace

Základní činnosti sociální péče

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Charitní pečovatelská služba Moravská Třebová poskytuje pečovatelskou službu terénní formou (pomoc zajišťuje v domácnostech klientů) v předem dohodnutém dni a hodině.

Kapacita služby je max. 8 klientů/den/pracovník, 80 klientů/rok

Okamžitá kapacita služby je 1 klient na 1 pracovníka

Tato kapacita je pouze orientační, záleží na počtu a náročnosti jednotlivých úkonů u každého klienta.

Působnost terénní pečovatelské služby

V domácnostech klientů bydlících na území Moravskotřebovska a Jevíčska.

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby