Poslání, cíle, zásady

Poslání

Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením při získání, upevňování a udržování dovedností, které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

Dále je služba poskytována seniorům, kteří potřebují podporu při zajištění kontaktu s dalšími lidmi. Zapojením osob do nabízených činností usilujeme o to, abychom předešli jejich sociální izolaci a pomohli jim vést co nejdéle aktivní a spokojený život.

Cíle

 • klient, který má naplněny potřeby v oblasti stravy a péče o svou osobu
 • klient, který dokáže vyjádřit svá přání a potřeby a umí komunikovat s okolím
 • klient, který si dokáže vyřídit osobní záležitosti s minimální podporou další osoby
 • klient, který má navázané sociální vazby
 • klient, který smysluplně tráví čas a tím zkvalitní svůj život
 • klient, který je podporovaný k seberealizaci a k rozvoji nebo udržování dovedností a návyků na základě svých individuálních potřeb

Zásady

 • zachování lidské důstojnosti – vždy zachováváme a chráníme důstojnost klienta
 • podporované rozhodování – s klientem si promluvíme o kladech a záporech jeho rozhodnutí, konečné řešení necháme na něm
 • přiměřená podpora – podporujeme klienta k co největší samostatnosti, nepomáháme tam, kde to klient zvládá sám
 • přiměřená komunikace – komunikaci přizpůsobujeme schopnostem a možnostem klienta, ověřujeme si, zda nám klient rozuměl, volíme vhodné formy komunikace
 • individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, která má své specifické schopnosti, možnosti, potřeby, přání a očekávání