Poslání, cíle, zásady

Poslání

Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením při získávání, upevňování a udržování dovedností, které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

Cíle

 • klient, který je podporovaný k seberealizaci a k rozvoji pracovních dovedností a návyků na základě svých individuálních potřeb
 • klient, který samostatně zvládne základní činnosti při zajištění stravy
 • klient, který samostatně zvládne základní péči o svou osobu
 • klient, který má navázané sociální vazby
 • klient, který dokáže vyjádřit svá přání a potřeby a umí komunikovat s okolím
 • klient, který si dokáže vyřídit základní osobní záležitosti s minimální podporou další osoby

Zásady

 • zachování lidské důstojnosti – vždy zachováváme a chráníme důstojnost klienta
 • podporované rozhodování – s klientem si promluvíme o kladech a záporech jeho rozhodnutí, konečné řešení necháme na něm
 • přiměřená podpora – podporujeme klienta k co největší samostatnosti, nepomáháme tam, kde to klient zvládá sám
 • přiměřená komunikace – komunikaci přizpůsobujeme schopnostem a možnostem klienta, ověřujeme si, zda nám klient rozuměl, volíme vhodné formy komunikace
 • individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, která má své specifické schopnosti, možnosti, potřeby, přání a očekávání