Způsob poskytování služby

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
    vedoucích k sociálnímu začlenění
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.