Poslání, cíle, zásady

Poslání

Posláním sociálně terapeutických dílen Ulita v Moravské Třebové je podpořit dospělé lidi s mentálním postižením nebo chronickým duševním onemocněním v získávání, nácviku nebo upevnění jejich pracovních dovedností. V rámci terapeutických činností v dílnách podporujeme rozvoj jejich pracovních dovedností, schopností naučit se dodržovat stanovená pravidla, plnit pracovní povinnosti a být součástí kolektivu, proto aby mohli vstoupit na chráněný či otevřený trh práce.

Cíle

 • klient připravený pro vstup do pracovního procesu
 • klient dbající na svůj vnější vzhled
 • klient dodržující pravidla pracovního procesu
 • klient schopný běžně komunikovat a spolupracovat se zaměstnavateli, nadřízenými, spolupracovníky a veřejností
 • klient zvládající dodržovat společenská pravidla
 • klient schopný zhotovit použitelný výrobek nebo poskytnout službu
 • klient schopný fungovat v kolektivu, respektující ostatní a autority

Zásady

 • důstojnost – vždy zachováváme důstojnost klienta, chráníme jeho důstojnost
 • motivace – povzbuzujeme každého klienta k co největší samostatnosti a k aktivnímu zapojení do činností. Snažíme se vyzdvihovat jeho silné stránky, klienta chválíme
 • respekt – respektujeme přání, očekávání, potřeby, možnosti a osobnost každého klienta
 • týmová práce – jsme tým, usilujeme o jednotný přístup ke klientům, přijímáme rozhodnutí týmově, neseme odpovědnost za týmovou práci, táhneme za jeden provaz
 • co klient zvládne sám, nedělá za něj pracovník – snažíme se pracovat tak, aby se klienti co nejvíce osamostatnili