Tisková zpráva

Letos se konala Tříkrálová sbírka po Charitou Moravská Třebová již po 18té a opět potvrdila štědrost našich občanů i ochotu koledníků.

Celkový výnos sbírky v našem regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkopatovicka činí částku 649 561,00 Kč, což je o 221 216 Kč více, než v loňském roce. Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 150 skupin koledníků, což je kolem 600 dobrovolníků!

Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš upřímný dík! Velké poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních úřadů, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, skauti, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež.

Srdečné poděkování patří samozřejmě také všem štědrým dárcům, kteří naší charitě opět projevili svou důvěru.

Na závěr koledování byly ve spolupráci s Římskokatolickou farností  Mor. Třebová a Jevíčko, Městem a ZUŠ Jevíčko zorganizovány dva Tříkrálové koncerty - v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku.

Odměnou pro koledníky je i letos Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, čímž chceme poděkovat zejména dětským koledníkům.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 plánujeme použit na: přímou pomoc potřebným, vybavení nově vzniklé Charitní pečovatelské služby, pořízení zdravotních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a rozvoj dobrovolnictví.

Celorepublikový výnos Tříkrálové sbírky 2018 můžete sledovat na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky

V Moravské Třebové dne: 18. 1. 2018                                                                                                                                                    

Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová

Bc. Božena Šplíchalová, koordinátorka TKS 2018