Tisková zpráva

Tříkrálová sbírka 2020 hlásí rekord: 737 149 Kč!

(Moravská Třebová 16. 1. 2020)
- V době od 3. 1. do 13. 1. proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko
a Jevíčsko, a po třetí také na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, opět Tříkrálová sbírka. Sbírka má
dvě roviny - tou první je nést radostnou zvěst a požehnání do domácností, tou druhou je šíření charitativnosti, solidarity s lidmi v nouzi a křesťanské hodnoty milosrdenství.

Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 171 skupinek, což je přes 550 koledníků! Celkový výnos sbírky v rámci zmíněného území činí částku 737 149 Kč, což je o 95 830 Kč více, než v loňském roce. Jde tak o nejvyšší výtěžek v historii pořádání Tříkrálové sbírky.

Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš velký dík! Srdečně děkujeme všem, kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních úřadů, kněžím, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám
a mnoha dalším dobrovolníkům. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež.

Letošní sbírku ve spolupráci s Římskokatolickou farností Moravská Třebová, Řádem menších bratří Františkánů, Římskokatolickou farností Jevíčko a městem Jevíčko opět doprovodily dva koncerty, na kterých vystoupili Kateřina Hloušková, Lenka Zahradníková, Lucie Mičková, Moravskotřebovský kvartet
(Ivan Hřebabetzký, Robert Kelnar, Dagmar Jánská, Antonín Havelka), sbor Young Voices a sbor Fermáta
pod vedením Petry Burdové a Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice pod vedením pana dirigenta Petra Křivinky.

Odměnou pro koledníky je pak tříkrálové bruslení a tříkrálové kino, kterými chceme poděkovat zejména dětským koledníkům.

Srdečné poděkování patří bezpochyby také všem štědrým dárcům, kteří nám projevili svou důvěru.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky plánujeme použít na pokračování přímé pomoci potřebným rodinám a občanům
z regionu, na pořízení zdravotních pomůcek pro půjčovnu zdravotních pomůcek a na další rozvoj dobrovolnického centra.

Máme radost, že se Tříkrálová sbírka trvale zapsala do podvědomí občanů a je z ní v našem regionu pěkná tradice.

Petr Matoušek, Charita Moravská Třebová