Poslání, cíle, zásady

Poslání

Posláním služby sociální rehabilitace s názvem Komunitní centrum O krok dál je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s  duševním onemocněním při  získávání, nácviku nebo upevnění dosavadních dovedností, které jim umožní fungovat a žít svůj život naplno. Základním cílem sociální služby je uvést osobu zpět na chráněný i otevřený trh práce a podpořit ji v samostatnosti a soběstačnosti. Smyslem naší práce je dát lidem prostor k rozvíjení komunikace, seberealizace, pomoci se zapojit do pracovního, kulturního, společenského dění a tím je vést k běžnému životu ve společnosti.

Cíle

Snažíme se docílit toho, aby klient:      

 • uměl zvládat péči o vlastní osobu a dokázal dbát o svůj vnější vzhled
 • měl navázané nové sociální kontakty a mezilidské vztahy
 • byl schopný běžně komunikovat a dodržovat společenská pravidla
 • uměl uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy
 • uměl samostatně vést a zajistit chod domácnosti, dle potřeby uměl zajistit péči o děti či další členy domácnosti
 • byl připravený na vstup na chráněný či otevřený trh práce
 • získal nebo upevnil své pracovní návyky a dovednosti
 • uměl fungovat v běžném prostředí nebo v pracovním kolektivu.

Zásady

Jsme křesťanská organizace, která se při poskytování služby řídí těmito zásadami:

 • respekt – respektujeme osobnost klienta, jeho hodnoty a postoje
 • důstojnost – dbáme vždy na důstojný přístup ke každému člověku, se všemi klienty jednáme důstojně
 • partnerský přístup – s každým klientem jednáme na základě rovného, partnerského přístupu, tzn. že pracovník nejedná s klientem nadřazeně nebo naopak, ale jsme si vzájemně rovnocennými partnery
 • individuální přístup – služba je přizpůsobena jednotlivým klientům dle jejich potřeb, přání, možností a schopností
 • motivace – pracovníci služby se vždy snaží motivovat klienta k řešení jeho nepříznivé sociální situace tak, aby  pro něj bylo smysluplné
 • aktivizace – pracovníci služby se snaží podporovat klienty v uvědomění si svých silných stránek a v činnostech, které zvládají samostatně, neděláme za klienta nic, co zvládne udělat svépomocí. Snažíme se klientovi nabídnout i aktivity, které vedou k dalšímu rozvoji jeho osobnosti a zlepšení situace