Tisková zpráva

Již po devatenácté proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a podruhé na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, Tříkrálová sbírka.

Celkový výtěžek sbírky v rámci zmíněného území činí úctyhodných 641 319 Kč. A i když z důvodu nemocí a nepříznivého počasí došlo k redukci počtu koledníků, jde o srovnatelnou částku s loňským rokem. Letos do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 120 skupin koledníků, což je kolem 450 dobrovolníků (loni to bylo 600!). 

Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš velký dík! Srdečně děkujeme všem, kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních úřadů, kněžím, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám a mnoha dalším dobrovolníkům. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, skauti, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež.

Srdečné poděkování patří bezpochyby také všem štědrým dárcům, kteří nám opět projevili svou důvěru.

Letošní sbírku ve spolupráci s Římskokatolickou farností  Moravská Třebová, Řádem menších bratří Františkánů, Římskokatolickou farností Jevíčko a městem Jevíčko opět doprovodily dva benefiční koncerty, na kterých vystoupili hudební sbor Fermáta Moravská Třebová, Ivan Hřebabetský, Malá nedělní hudba, multižánrový dechový orchestr Kunštát a Schola Jevíčko.
Odměnou pro koledníky je pak Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, kterými chceme poděkovat zejména dětským koledníkům.

Výtěžek Tříkrálové sbírky plánujeme použit na pokračování přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu, podporu nově vznikajícího Komunitního centra O krok dál sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, pořízení dalších zdravotních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a rozvoj dobrovolnictví. 


Máme radost, že se Tříkrálová sbírka trvale zapsala do podvědomí občanů a stává se z ní v našem regionu pěkná tradice.

Celorepublikový výnos sbírky můžete sledovat na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky

V Moravské Třebové dne: 16. 1. 2019           

Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová 

Bc. Božena Šplíchalová, koordinátorka