Způsob poskytování služby

Služba Občanská poradna je poskytována bezplatně, ambulantně formou osobní, telefonické či emailové konzultace a terénně formou osobní konzultace, a to jednorázově či opakovaně.

Služba je klientům poskytována terénní formou v případě, jestliže se zájemce o službu či klient nemůže ze závažných důvodů dostavit do poradny. Terénní forma služby může být poskytnuta (v bydlišti klienta nebo jako doprovod na úřad), a to ve městě Moravská Třebová. 

Pro možnost využití služby nepotřebujete žádné předchozí doporučení či potvrzení.

Při prvním kontaktu se zájemcem o službu poučí pracovník zájemce o podmínkách poskytování služby, o jeho právech a povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytnutí sociální služby, která se se zájemcem o službu uzavírá písemně, ústně nebo mlčky podle způsobu uzavření smlouvy (při osobní návštěvě, telefonicky, emailem,…). Zájemce může svobodně rozhodnout, zda naší službu využije či nikoliv. Po uzavření smlouvy se ze zájemce stává klient.

Smlouva o poskytnutí sociální služby může být uzavřena pouze s lidmi, kteří žijí v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Jedná se o tyto obce a města: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká.

Služba není poskytována anonymně. Klienti s uzavřenou smlouvou do konce června 2020 jsou po zbytek roku 2020 vedeni pod částečně anonymním evidenčním číslem (evidujeme první písmeno ze jména a příjmení, věk a obec trvalého pobytu nebo skutečného bydliště). Pokud jiný klient požádá o anonymní vedení dokumentace, postupuje se stejně jako podle předchozí věty. Služba nemůže vést klienty zcela anonymně, aby předešla dvojitému vedení klienta.

V osobní dokumentaci klienta jsou  obsaženy především nezbytné informace potřebné k řešení situace, se kterou se klient na naši službu obrátil. Zápisy o průběhu sociální služby jsou součástí dokumentace, do které můžete jako klient kdykoliv nahlédnout a zároveň si z ní můžete pro svou potřebu vyžádat výpis či kopie.

Pracovníci komunikují s klienty, formulují společné cíle spolupráce a domlouvají plán (cíle a postup poskytování sociální služby). Vyjednává se zakázka, která vytváří rámec spolupráce klienta a pracovníka. Tento cíl by měl být vymezen jako výsledek, kterého se má společnou prací dosáhnout.

Průběh služby je vždy dán potřebami, schopnostmi a možnostmi klienta. Individuálně se s ním plánuje v průběhu konzultace tzv. individuální plán pomoci (je obsahem zápisu z konzultace), kde se s ním stanovují kroky k řešení problému.

Klient je aktivním účastníkem plánování sociální služby. Osobně se účastní všech kroků při vytváření, realizaci, hodnocení a přehodnocování svého individuálního plánu pomoci. Plán je vytvářen jako reálný tj. splnitelný, konkrétně formulovaný a musí vycházet z aktuálních potřeb klienta. Pracovníci respektují vždy cíle klienta a jejich změnu, volbu možností řešení problému, včetně rozhodnutí problém neřešit. Klient je dále ze strany poradny podporován v případě, že zvolená varianta je v souladu s posláním a cíli poradny.

Pracovníci služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Výjimkou je zákonem stanovené prolomení mlčenlivosti např. v případě žádosti o sdělení informací policie ČR podle trestního řádu a v případě, kdy se na pracovníky služby vztahuje zákonná oznamovací povinnost (závažné trestné činy, viz § 356 trestního zákoníku).

Kdo službu poskytuje:

Službu poskytují sociální pracovníci – poradci, kteří jsou vyškoleni a jsou kompetentní pro výklad a interpretaci těch právních dokumentů, které mají souvislost s klientovou situací. Vedoucí Občanské poradny je zaměstnán i jako právník (poskytuje právní poradenství pro potřeby Občanské poradny). Řeší složitější situace a kontroluje všechny návrhy na oddlužení zpracovávané v rámci Občanské poradny.

Přílohy:

Smlouva o poskytnutí služby

Vnitřní pravidla

Leták