Poslání, cíle, zásady

Poslání

Posláním CPPC je doprovázet, vzdělávat, poskytovat informace a zprostředkovat kontakt na odborníky pěstounským rodinám z regionu Moravskotřebovska-Jevíčska, Boskovic, Mohelnice, Zábřehu a Litovle tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro poskytování náhradní rodinné péče. Dále pomoc a podpora při zprostředkování kontaktu s původní rodinou dítěte. Snahou je, aby děti svěřené do pěstounské péče vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí.  A zároveň, aby se pěstounská péče stala více profesionální.

Cíle

Cílem služby je stabilní a fungující pěstounská rodina, která hájí oprávněný zájem dítěte, naplňuje potřeby dítěte a umožní mu příznivý vývoj a vstup do dospělosti. 

Zásady

  • hájíme zájem dítěte – přistupujeme k situaci v rodině tak, aby na prvním místě byl oprávněný zájem dítěte 
  • individuální přístup – vnímáme každého člena pěstounské rodiny jako jedinečnou osobnost, respektujeme jeho práva a schopnosti. Individuálně přistupujeme ke každé pěstounské rodině 
  • vnímání pěstounské rodiny jako celku - vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují. Zajímáme se o zázemí v pěstounské rodině, usilujeme o navázání důvěry tak, abychom lépe rozpoznali vztahy v pěstounské i biologické rodině a mohli poskytnout podporu v komunikaci mezi jednotlivými členy.
  • vzájemná spolupráce – usilujeme o aktivní zapojení členů pěstounské i biologické rodiny a v případě potřeby důležitých odborníků, kteří se mohou podílet na řešení situace rodiny
  • mlčenlivost a diskrétnost – vychází z Etického kodexu Oblastní charity Moravská Třebová - citlivé a osobní údaje se zajímáme pouze v případě, je-li to nutné k poskytování služby 
  • respekt a empatie – respektujeme všechny členy pěstounské rodiny a přistupujeme empaticky k situaci, v níž se pěstounská rodina nachází