Sociálně terapeutické dílny Ulita

Kde nás najdete

Adresa

Svitavská 655/44, Moravská Třebová 57101

Na koho se můžete obrátit

Kateřina Schőnová DiS.

vedoucí služby
Tel.: 733 676 795 E-mail: 68Go87d7Tlpr5.enW7c-3dh_XhIkO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

Sociálně terapeutické dílny Ulita

Typ služby
Sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel
Charita Moravská Třebová

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Žaneta Liznová DiS.

Registrační číslo služby
9353523

Poslání a cíle

Posláním sociálně terapeutických dílen Ulita v Moravské Třebové je podpořit dospělé lidi s mentálním postižením nebo chronickým duševním onemocněním v získávání, nácviku nebo upevnění jejich pracovních dovedností. V rámci terapeutických činností v dílnách podporujeme rozvoj jejich pracovních dovedností, schopností naučit se dodržovat stanovená pravidla, plnit pracovní povinnosti a být součástí kolektivu, proto aby mohli vstoupit na chráněný či otevřený trh práce.

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Fakultativní služby

Svoz uživatelů do zařízení z místa bydliště a zpět. Tato služba je řízena ceníkem STD Ulita.

Další informace

EU zaměstanost                                                                  Pardubický kraj                                      

V rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji financovaného z Operačního programu Zaměstnanost jsme dostali účelovou dotaci na sociálně terapeutickou dílnu Ulita. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem a z rozpočtu Pardubického kraje. V letech 2016 - 2018 činí  výše dotace je 9 502668,- Kč. Cílem tohoto projektu je :  

  • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
  • sociálního začleňování a boje s chudobou,
  • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • podpory zaměstnanosti,
  • rovných příležitostí žen a mužů,
  • dalšího vzdělávání,
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb 

 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN ULITA

           

 Veřejný závazek Sociálně terapeutických dílen Ulita popisuje poslání, cíle, okruh osob a zásady poskytování sociální služby.

 

Rozsah platnosti

Veřejný závazek je závazný pro všechny zaměstnance Sociálně terapeutických dílen ULITA.

Odpovědnost

Sociální pracovník zodpovídá za aktualizaci veřejného závazku.

Vedoucí služby je povinen seznámit zaměstnance s jeho obsahem.

Všichni zaměstnanci sociálně terapeutických dílen ULITA musí znát a respektovat veřejný závazek poskytované služby a pracovat v souladu s ním.

Ředitelka organizace schvaluje tuto metodiku, vydává ji v platnost a řeší případné porušování postupů vyplývajících z této metodiky.

Používané zkratky:

STD Ulita – sociálně terapeutické dílny Ulita

CHMT – Charita Moravská Třebová

 

Poslání

Posláním sociálně terapeutických dílen Ulita v Moravské Třebové je podpořit dospělé lidi s mentálním postižením nebo chronickým duševním onemocněním v získávání, nácviku nebo upevnění jejich pracovních dovedností. V rámci terapeutických činností v dílnách podporujeme rozvoj jejich pracovních dovedností, schopností naučit se dodržovat stanovená pravidla, plnit pracovní povinnosti a být součástí kolektivu, proto aby mohli vstoupit na chráněný či otevřený trh práce.

 

Cíle služby

1.     klient připravený pro vstup do pracovního procesu
2.     klient dbající na svůj vnější vzhled
3.     klient dodržující pravidla pracovního procesu
4.     klient schopný běžně komunikovat a spolupracovat se zaměstnavateli, nadřízenými, spolupracovníky a veřejností
5.     klient zvládající dodržovat společenská pravidla
6.     klient schopný zhotovit použitelný výrobek nebo poskytnout službu
7.     klient schopný fungovat v kolektivu, respektující ostatní a autority

Okruh osob

Služba sociálně terapeutické dílny Ulita je určena lidem ve věku od 18 do 60 let, kteří chtějí pracovat, ale nemají pro to dosud dostatečné pracovní dovednosti a návyky z důvodu lehkého mentálního postižení či chronického duševního onemocnění. Jsme tu pro lidi z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu.

Z důvodu bariérovosti budovy poskytneme službu pouze osobám, které vyjdou schodiště samostatně nebo alespoň s podporou pracovníka.

 

Poskytujeme služby osobám s tímto přidruženým postižením:

              s vadami zraku. Osoba je schopna samostatně se orientovat a pohybovat v prostoru i po schodišti.

             S vadami sluchu. Osoba dokáže komunikovat odezíráním a je schopna se domluvit jiným pro pracovníky srozumitelným způsobem.

 

Zásady poskytované služby

 Jsme křesťanská organizace, která se v rámci poskytování služby Sociálně terapeutické dílny Ulita řídí těmito zásadami:

             Důstojnost – vždy zachováváme důstojnost klienta, chráníme jeho důstojnost

             Motivace – povzbuzujeme každého klienta k co největší samostatnosti a k aktivnímu zapojení do činností. Snažíme se vyzdvihovat jeho silné stránky, klienta chválíme

             Respekt – respektujeme přání, očekávání, potřeby, možnosti a osobnost každého klienta

             Týmová práce – jsme tým, usilujeme o jednotný přístup ke klientům, přijímáme rozhodnutí týmově, neseme odpovědnost za týmovou práci, táhneme za jeden provaz

             Co klient zvládne sám, nedělá za něj pracovník – snažíme se pracovat tak, aby se klienti co nejvíce osamostatnili

 

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 15 klientů.

  

Provozní doba

 

Službu poskytujeme v pracovní dny od 07.00 do 16.00 hodin.